Pomorski Oddział Terenowy nr 09 Polskiego Związku Krótkofalowców

Regulamin dyplomu „pomorska 9-tka"


1. Cel dyplomu: Aktywizacja kontaktów radiowych z członkami POT PZK nr 9 w Gdańsku.
2. Wydawca: Pomorski Oddział Terenowy PZK nr 9 w Gdańsku.
3. Award Manager: W każdej kadencji, zawsze pierwszy wiceprezes POT PZK nr 9 w Gdańsku, od roku 2022 Roman SQ2RH.
4. Czas wydawania dyplomu: Od 1.08.2022 roku bez ograniczeń czasowych.
5. Numerowany dyplom będzie dostępny tylko w formie elektronicznej.

Warunki uzyskania dyplomu

6. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy przeprowadzone od 01 sierpnia 2022.
7. Pasma i emisje dowolne.
8. Nie zalicza się łączności przeprowadzone podczas zawodów międzynarodowych i krajowych, poprzez przemienniki i echolink.
9. Dyplom wydawany jest za uzyskanie 99 punktów za przeprowadzone łączności lub nasłuchy.
10. Łączność z oddziałową stacją SP2PGD jest wymagana do uzyskania dyplomu.
11. Punktacja: jedno QSO/SWL z członkiem POT PZK nr 9 = 9 punktów jednorazowo, stacja oddziałowa SP2PGD = daje podwójną liczbę punktów też jednorazowo, czyli 18.
12. Zgłoszenie na dyplom "Pomorska 9-tka" zawiarające listę przeprowadzonych QSOs lub przefiltrowany log Cabrilo zawierający wykaz QSOs z członkami POT PZK proszę wysylać mailowo do Romana SQ2RH.
13. Wydawca dyplomu zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.

Wykaz członków PZK OT nr 09 znajduje się tutaj [Członkowie POT PZK]

Poniżej prezentujemy projekt dyplomu "Pomorska-9tka".


Rules of the "Pomeranian 9" award.

1. Aim of the award: Activation of radio contacts with members of Pomeranian Local Branch of PZK No. 9 in Gdańsk/ Poland.
2. Publisher: Pomeranian Local Branch of PZK No. 9 in Gdańsk/ Poland.
3. Award Manager: In each term, always the first vice-president of POT PZK No. 9 in Gdańsk, from 2022 Roman SQ2RH (initiator of this award program).
4. Award duration time: From August 1, 2022, without time limits.
5. The numbered award will only be available in electronic form.

Conditions for obtaining an award.

6. The diploma includes communications or interrogations carried out from August 1, 2022.
7. All bands and modes.
8. Contacts made during international and national competitions or via repeaters and echolink are not included.
9. Points: All stations have to collect 99 points during 2way QSO.
10. Contact with the branch SP2PGD station is required to obtain an award.
11. Scoring: one QSO/SWL with a member of POT PZK No. 9 = 9 points one time, branch station SP2PGD = gives a double number of points also one time, i.e. 18.
12. Application for the "Pomorska 9" award, containing a list of QSOs conducted or a filtered Cabrilo log containing a list of QSOs with POT PZK members, please send to e-mail to Romana SQ2RH.
13. The award publisher reserves the right to verify the submitted applications.

The list of members of POT PZK No. 09 can be found here [Members of the POT PZK]

Below we present the design of the "Pomorska-9tka" award.
Lista zdobywców dyplomu (stan na dzień 17-022024) | List of diploma winners (as of Fuebrary 17, 2024):

1-SP2AYC, 2-SP2DPK, 3-SP5EZJ, 4-SO5U, 5-SP5SQE, 6-SP2XX, 8-DL1EJG, 7-SP2GK, 9-SQ2RH, 10-SP1ZZ, 11-SP2GUC, 12-SP2YKS, 13-SP2KFQ, 14-SQ2KSW, 15-SP2SP, 16-SP5ADE.